Blog

EGLAS szkło grzewcze

EGLAS to no­wo­cze­sne roz­wią­za­nie grzew­cze, któ­re za­pew­nia kom­fort ciepl­ny we­wnątrz po­miesz­czeń, ni­we­lu­je prze­cią­gi i po­czu­cie chło­du. Za­sa­da dzia­ła­nia EGLAS opie­ra się na wy­ko­rzy­sta­niu dwóch czyn­ni­ków: prą­du elek­trycz­ne­go i ni­sko-emi­syj­nej po­wło­ki z tlen­ków me­ta­li, któ­rą po­kry­ta jest jed­na z po­wierzch­ni szkła. Szy­by EGLAS są ste­ro­wa­ny­mi elek­tro­nicz­nie szy­ba­mi ze­spo­lo­ny­mi lub la­mi­no­wa­ny­mi emi­tu­ją­cy­mi cie­pło. EGLAS za­pew­nia przej­rzy­stość szkła i kom­fort ciepl­ny we­wnątrz bu­dyn­ków. Szkło EGLAS roz­wią­zu­je pro­blem zwią­za­ny z kon­den­sa­cją pa­ry wod­nej lub ośnie­że­niem po­wierzch­ni trud­no do­stęp­nych. Szy­by do­stęp­ne są w wer­sji po­dwój­nie lub po­trój­nie ze­spo­lo­nej, a tak­że w po­sta­ci szkła war­stwo­we­go.

Dodaj komentarz

WordPress Theme built by Shufflehound.
© 2019 Alpina Design All rights reserved