Blog

Elewacja szklana oraz cało szklany taras widokowy

Szkło ar­chi­tek­to­nicz­ne — roz­bu­do­wa bu­dyn­ku miesz­kal­ne­go o spek­ta­ku­lar­ny ca­ło szkla­ny ta­ras wi­do­ko­wy. Ma­rze­niem in­we­sto­ra by­ło otrzy­mać do­dat­ko­wą prze­strzeń umoż­li­wia­ją­ca ob­ser­wa­cje oko­licz­nych ma­low­ni­czych wzgórz,  kon­struk­cja jest lek­ka optycz­nie a dzię­ki szkla­nym ba­lu­stra­dom cho­ni przed wia­trem, to ta­kie or­le gniaz­do na mia­rę XXI wie­ku.  Kon­struk­cja Nie­ty­po­wa — Plat­for­ma wi­do­ko­wa ca­ło szkla­na z oknem da­cho­wym. Plat­for­ma zin­te­gro­wa­na z prze­szkle­niem bu­dyn­ku Fa­za prac — pra­ce kon­struk­cyj­ne + etap przed wy­koń­cze­nio­wy

Wy­ko­rzy­sta­no: prze­szkle­nie — pro­fi­le REY­NA­ERS, szkło U=0.6

Plat­for­ma — szkło la­mi­no­wa­ne, har­to­wa­ne ESG/ESG — Szkło la­mi­no­wa­ne har­to­wa­ne  ESG/PVB/TVGH/ESG si­to­druk an­ty­po­śli­zgo­wy
Do­staw­cy szkła: Glas­so­lu­tions

Re­ali­za­cja — Al­pi­na De­sign
Lo­ka­li­za­cja — Kra­ków

Dodaj komentarz

WordPress Theme built by Shufflehound.
© 2019 Alpina Design All rights reserved