Blog

Ogród zimowy, całoroczny, klasyczny — Gorlice

Ogród zi­mo­wy, kla­sycz­ny, ca­ło­rocz­ny, ogrze­wa­ny, wy­ko­na­ny z wy­so­kiej kla­sy ma­te­ria­łów alu­mi­nio­wych co za­pew­nia per­fek­cyj­ny po­ziom es­te­ty­ki, szczel­ność kon­struk­cji oraz izo­la­cyj­ność ter­micz­ną na dłu­gie la­ta. Oran­że­ria zo­sta­ła za­pro­jek­to­wa­na in­dy­wi­du­al­nie z uwzględ­nie­niem stre­fy ob­cią­że­nia śnie­giem i wia­trem dla lo­ka­li­za­cji miej­sca mon­ta­żu. Ogród zi­mo­wy speł­nia do­kład­nie ocze­ki­wa­nia i ma­rze­nia in­we­sto­ra. Na­sze re­ali­za­cje ogro­dów zi­mo­wych to po­łą­cze­nie es­te­ty­ki oraz wy­ko­na­nia z wy­trzy­ma­ło­ścią kon­struk­cji. Re­ali­zu­je­my i mon­tu­je­my ogro­dy zi­mo­we, ogro­dy let­nie, oran­że­rie, za­da­sze­nia oraz sto­lar­kę alu­mi­nio­wą, drew­nia­ną i alu­mi­nio­wo-drew­nia­ną na te­re­nie ca­łej Pol­ski.

Re­ali­za­cja — Al­pi­na De­sign
Lo­ka­li­za­cja — Gor­li­ce

Client
Ogród zimowy - Gorlice

Dodaj komentarz

WordPress Theme built by Shufflehound.
© 2019 Alpina Design All rights reserved