Blog

Kraków ogród zimowy, szkło i wnętrza

Ogród zi­mo­wy w sty­lu ame­ry­kań­skim. Za­sto­so­wa­no drzwi prze­suw­ne ty­pu REY­NA­ERS CP155LS z mo­ski­tie­ra­mi fir­my MOL. Za­da­sze­nie peł­ne po­kry­te jest mem­bra­ną da­cho­wą. W za­da­sze­niu za­mon­to­wa­no świe­tlik da­cho­wy REY­NA­ERS TR100 W pa­sie nie­prze­zier­nym za­da­sze­nia za­mon­to­wa­no kli­ma­ty­za­cję oraz ele­men­ty oświe­tle­nia za­kry­te ozdob­ną kra­tow­ni­cą. Ca­łość ogro­du zi­mo­we­go oszklo­na ze­sta­wem szy­bo­wy­mi U=0,6 W świe­tli­ku do­dat­ko­wo przy­ję­to ze­staw szy­bo­wy ogra­ni­cza­ją­cy na­grze­wa­nie fir­my Glas­so­lu­tions Pol­ska.

Re­ali­za­cja — Al­pi­na De­sign
Lo­ka­li­za­cja — Kra­ków

Categories

Dodaj komentarz

WordPress Theme built by Shufflehound.
© 2019 Alpina Design All rights reserved