Blog

Wiatrołap, stolarka okienna, szkło architektoniczne — Kraków

Wia­tro­łap ca­łosz­la­ny, sto­lar­ka okien­na, no­wo­cze­sna. Szkla­ny wia­tro­łap ogrze­wa­ny, wy­ko­na­ny z wy­so­kiej kla­sy ma­te­ria­łów alu­mi­nio­wych co za­pew­nia per­fek­cyj­ny po­ziom es­te­ty­ki, szczel­ność kon­struk­cji oraz izo­la­cyj­ność ter­micz­ną na dłu­gie la­ta. Wia­tro­łap oraz sto­lar­ka zo­sta­ła za­pro­jek­to­wa­na in­dy­wi­du­al­nie z uwzględ­nie­niem stre­fy ob­cią­że­nia śnie­giem i wia­trem dla lo­ka­li­za­cji miej­sca mon­ta­żu. Wia­tro­łap speł­nia do­kład­nie ocze­ki­wa­nia i ma­rze­nia in­we­sto­ra. Na­sze re­ali­za­cje sto­lar­ki alu­mi­nio­wej, szkła ar­chi­tek­to­nicz­ne­go oraz ogro­dów zi­mo­wych to po­łą­cze­nie es­te­ty­ki oraz wy­ko­na­nia z wy­trzy­ma­ło­ścią kon­struk­cji. Re­ali­zu­je­my oran­że­rii i za­da­szeń oraz sto­lar­ki drew­nia­nej i alu­mi­nio­wej na te­re­nie ca­łej Pol­ski.

Re­ali­za­cja — Al­pi­na De­sign
Lo­ka­li­za­cja — Zie­lon­ki ko­ło Kra­ko­wa

Client
Wiatrołap całoszlany, stolarka okienna - Zielonki koło Krakowa

Dodaj komentarz

Required fields are marked

WordPress Theme built by Shufflehound.
© 2019 Alpina Design All rights reserved