Blog

Ogród zimowy, Modlniczka k. Krakowa

Za­bu­do­wa pod­cie­nia par­te­ru ma­ją­ca na ce­lu po­więk­sze­nie bar­dzo ma­łe­go sa­lo­nu o ogród zi­mo­wy. Wie­lość sa­lo­nu przed zmia­na­mi to ok.25 m2 Po wy­bu­rze­niu ścian ze­wnętrz­nych i wy­ko­na­niu za­bu­do­wy w for­mie oran­że­rii drzwia­mi prze­suw­ny­mi 3-skrzy­dło­wy­mi uzy­ska­no do­dat­ko­wo ok. 25 m2 po­wierzch­ni użyt­ko­wej . Wy­ko­rzy­sta­no pro­fi­le w sys­te­mie REY­NA­ERS oraz ze­sta­wy szkla­ne Glas­so­lu­tion Pol­ska

Re­ali­za­cja — Al­pi­na De­sign
Lo­ka­li­za­cja — Mo­dl­nicz­ka k. Kra­ko­wa

Categories

Dodaj komentarz

WordPress Theme built by Shufflehound.
© 2019 Alpina Design All rights reserved