Blog

Okna Aluminiowo Drewniane — bezkompromisowa jakość izolacji

Sys­tem AD-CL Okno kla­sycz­ne, ogra­ni­cza­ją­ce prze­ni­ka­nie cie­pła po­przez izo­la­tor w po­sta­ci prze­strze­ni mię­dzy okła­dzi­na­mi a drew­nem. Kon­struk­cja drew­nia­no-alu­mi­nio­wa eli­mi­nu­je ko­niecz­ność okre­so­we­go ma­lo­wa­nia.

Sys­tem AD-EN Wy­so­kiej kla­sy izo­la­tor ter­micz­ny to po­łą­cze­nie efek­tu ocie­ple­nia i ogra­ni­cze­nia wy­zię­bia­ją­cej cyr­ku­la­cji po­wie­trza. Kon­struk­cja drew­nia­no-alu­mi­nio­wa, kla­sycz­ny, ostry kształt kra­wę­dzi pro­fi­li alu­mi­nio­wych.

Sys­tem AD-PA Kon­struk­cja drew­nia­no-alu­mi­nio­wa, in­te­li­gent­na tech­no­lo­gia izo­la­cji, bu­dyn­ki pa­syw­ne i wy­so­ce ener­go­osz­częd­ne. Wy­so­ka ter­mo­izo­la­cja i izo­la­cyj­ność aku­stycz­ną oraz re­wo­lu­cyj­ny współ­czyn­nik prze­wod­nic­twa.

 

Dodaj komentarz

WordPress Theme built by Shufflehound.
© 2019 Alpina Design All rights reserved