Blog

Okna Drewniane, dwu i trzy komorowe, energooszczędne

Sys­tem D-CL skie­ro­wa­ny jest do Klien­tów po­szu­ku­ją­cych tra­dy­cyj­ne­go oraz zrów­no­wa­żo­ne­go de­si­gnu. So­lid­na kon­struk­cja o gru­bo­ścią ra­my 68mm i ostre kra­wę­dzie.

Sys­tem D-EN to okna ener­go­osz­częd­ne o gru­bo­ści ra­my 78mm. Pro­fil o tej głę­bo­ko­ści gwa­ran­tu­je lep­sze pa­ra­me­try za­cho­wa­nia cie­pła.

Sys­tem D-PA opar­ty jest o po­sze­rzo­ny pro­fil 92mm oraz pa­kiet szyb dwu­ko­mo­ro­wych, obec­nie sta­no­wi naj­lep­szą ochro­nę ciepl­ną na ryn­ku.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Required fields are marked

WordPress Theme built by Shufflehound.
© 2019 Alpina Design All rights reserved