Blog

pergola ‚tarasy, zadaszenie szklane — Kraków

Drew­nia­ne za­da­sze­nie wy­ko­na­ne z kle­jon­ki świer­ko­wej BSH po­kry­tej la­zu­ra­mi ochron­ny­mi. Pod za­da­sze­niem ta­ras z bie­lo­ne­go mo­drze­wia sy­be­ryj­skie­go. Do­dat­ko­wo za­in­sta­lo­wa­li­śmy ża­lu­zje prze­suw­ne wy­ko­na­ne z drew­na świer­ko­we­go. Dru­gi ta­ras wy­ko­na­ny z drew­na eg­zo­tycz­ne­go ga­ra­pa. Wszyst­kie po­łą­cze­nia wy­ko­na­ne na sys­te­mie SPAX oraz Sih­ga

Re­ali­za­cja — Al­pi­na De­sign
Lo­ka­li­za­cja — Kra­ków

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Required fields are marked

WordPress Theme built by Shufflehound.
© 2019 Alpina Design All rights reserved