Blog

Priva Lite ścianki cało szklane o sterowanym elektrycznie stopniu przezierności

PRI­VA-LI­TE jest szkłem la­mi­no­wa­nym, w któ­rym umiesz­czo­no fo­lię za­wie­ra­ją­cą cie­kłe krysz­ta­ły (LC). Pod wy­pły­wem po­la elek­trycz­ne­go (100 VAC) cie­kłe krysz­ta­ły ule­ga­ją upo­rząd­ko­wa­niu, a szkło sta­je się prze­zier­ne. Po od­cię­ciu do­pły­wu prą­du szkło wra­ca do wy­glą­du ma­to­we­go: chro­ni przed nie­po­żą­da­ny­mi spoj­rze­nia­mi, da­jąc po­czu­cie peł­nej pry­wat­no­ści, a za­ra­zem prze­pusz­cza świa­tło (jest szkłem pół­prze­zier­nym).
ZA­STO­SO­WA­NIE

Za­sto­so­wa­nia we­wnętrz­ne: ścian­ki, drzwi sta­łe i prze­suw­ne, pły­ty pod­ło­go­we, okien­ka ob­słu­gi klien­ta; ma­to­we ekra­ny do rzut­ni­ków / ścia­ny wi­deo.

Za­sto­so­wa­nia ze­wnętrz­ne: okna i ele­wa­cje, w po­sta­ci szyb po­je­dyn­czych i ze­spo­lo­nych (pro­si­my o kon­takt); ekra­ny do rzut­ni­ków / ścia­ny wi­deo.

Dzie­dzi­ny za­sto­so­wań: trans­port i bu­dow­nic­two. Za­le­ty to moż­li­wość uzy­ska­nia na­tych­mia­sto­wej prze­zier­no­ści lub pry­wat­no­ści za po­mo­cą jed­ne­go prze­łącz­ni­ka. Szkło la­mi­no­wa­ne utrud­nia­ją­ce wła­ma­nie (11 mm = P4A PN-EN 356). Bar­dzo ma­łe zu­ży­cie prą­du: 24 VA/​m2 Za­trzy­my­wa­nie 99% pro­mie­ni UV. Wła­sno­ści roz­pra­sza­ją­ce cie­kłych krysz­ta­łów po­zwa­la­ją na sto­so­wa­nie te­go ty­pu szkła w ekra­nach rzut­ni­ków.

 

Dodaj komentarz

WordPress Theme built by Shufflehound.
© 2019 Alpina Design All rights reserved