Blog

Sage Glass szkło elektrochromowe

SA­GE GLASS zmie­nia oto­cze­nie w któ­rym pra­cu­je­my i ży­je­my za­pew­nia­jąc nam cią­gły do­stęp do na­tu­ral­ne­go oświe­tle­nia. Po­zwa­la za­rzą­dzać ener­gią sło­necz­ną w za­leż­no­ści od na­szych po­trzeb dla za­pew­nie­nia nam naj­lep­sze­go kom­for­tu.

Sa­ge­Glass to no­wo­cze­sne roz­wią­za­nie z udzia­łem szkła elek­tro­chro­mo­we­go, za­pew­nia­ją­ce au­to­ma­tycz­ną re­ak­cję po­wło­ki szkła na świa­tło dzien­ne. Ce­chą cha­rak­te­ry­stycz­ną te­go sys­te­mu jest elek­tro­chro­mizm, czy­li zdol­ność do od­wra­cal­nych zmian optycz­nych, pod wpły­wem prze­pły­wu elek­tro­nów (a więc pod wpły­wem dzia­ła­nia prą­du elek­trycz­ne­go). Zmia­ny optycz­ne po­le­ga­ją na wi­dzial­nej zmia­nie ko­lo­ru.

Szy­by elek­tro­chro­mo­we ze wzglę­du na swo­je wła­sno­ści po­zwa­la­ją na przy­dat­ne i in­te­re­su­ją­ce za­sto­so­wa­nia w ży­ciu co­dzien­nym. Ofe­ro­wa­ne przez nas roz­wią­za­nia Sa­ge Glass, sta­ją się ciem­ne, po na­ci­śnię­ciu jed­ne­go przy­ci­sku (lub au­to­ma­tycz­nie za po­mo­cą spe­cjal­nych czuj­ni­ków za­mon­to­wa­nych na ze­wnątrz bu­dyn­ku) za­pew­nia­ją re­duk­cję prze­py­wu cie­pła, nie do­pusz­cza­jąc do prze­grza­nia po­miesz­cze­nia a tym sa­mym da­jąc kom­for­to­we wa­run­ki użyt­ko­wa­nia, umoż­li­wia­ją kon­tro­lę prze­pusz­cza­ne­go pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go i pod­czer­wo­ne­go oraz za­pew­nia­jąc peł­ną wi­docz­ność świa­ta ze­wnętrz­ne­go!

Ce­chy któ­re de­cy­du­ją o ja­ko­ści ma­te­ria­łu elek­tro­chro­mo­we­go są po­dob­ne jak w przy­pad­ku ma­te­ria­łów fo­to­chro­mo­wych: czu­łość, czas re­ak­cji, sta­bil­ność elek­tro­chro­ma­tycz­na i ter­micz­na, trwa­łość (moż­li­wa licz­ba cy­kli) oraz moż­li­wość re­cy­klin­gu bez star­ty cha­rak­te­ry­stycz­nych wła­sno­ści.

Jak to dzia­ła?

Kie­dy na po­wierzch­nię pa­da świa­tło sło­necz­ne, prze­chwy­ty­wa­na jest część elek­tro­nów, któ­re są przy­dzie­la­ne do dwu­tlen­ku ty­ta­nu TiO2. Na­stęp­nie elek­tro­ny są trans­por­to­wa­ne do są­sied­niej war­stwy i po­przez ze­wnętrz­ny ob­wód elek­trycz­ny do prze­wo­dzą­cej war­stwy, le­żą­cej ko­ło war­stwy elek­tro­chro­mo­wej, znaj­du­ją­cej się po prze­ciw­nej stro­nie urzą­dze­nia. Prze­pływ elek­tro­nów w po­wrot­ną stro­nę po­wo­du­je mi­gra­cję jo­nów jo­du po­przez dwu­tle­nek ty­ta­nu do war­stwy elek­tro­chro­mo­wej. W efek­cie na­stę­pu­je zmia­na ko­lo­ru. Kie­dy świa­tło sło­necz­ne prze­sta­je pa­dać, na­stę­pu­je ruch po­wrot­ny jo­nów — war­stwa elek­tro­chro­mo­wa sta­je się po­now­nie bez­barw­na. Zmniej­sze­nie przej­rzy­sto­ści Sa­ge­Glass mo­że wy­no­sić od 63% do 2%.

Client
Sage Glass szkło elektrochromowe

Dodaj komentarz

WordPress Theme built by Shufflehound.
© 2019 Alpina Design All rights reserved