Blog

Priva Lite Szkło matowe lub przezierne

PRI­VA-LI­TE Wy­obraź­my so­bie szkło, któ­re zgod­nie z na­szy­mi po­trze­ba­mi za po­mo­cą jed­ne­go prze­łącz­ni­ka w jed­nej chwi­li mo­że stać się ma­to­we lub prze­zier­ne. Ta­ką moż­li­wość da­je nam no­wo­cze­sna tech­no­lo­gia wy­ko­rzy­sta­na w „in­te­li­gent­nym” szkle SGG PRI­VA-LI­TE fir­my Sa­int-Go­ba­in. jest szkłem la­mi­no­wa­nym, w któ­rym umiesz­czo­no fo­lię za­wie­ra­ją­cą cie­kłe krysz­ta­ły (LC). Pod wy­pły­wem po­la elek­trycz­ne­go (100 VAC) cie­kłe krysz­ta­ły ule­ga­ją upo­rząd­ko­wa­niu, a szkło sta­je się prze­zier­ne. Po od­cię­ciu do­pły­wu prą­du szkło wra­ca do wy­glą­du ma­to­we­go: chro­ni przed nie­po­żą­da­ny­mi spoj­rze­nia­mi, da­jąc po­czu­cie peł­nej pry­wat­no­ści, a za­ra­zem prze­pusz­cza świa­tło (jest szkłem pół prze­zier­nym).

ZA­STO­SO­WA­NIE

Za­sto­so­wa­nia we­wnętrz­ne:

ścian­ki, drzwi sta­łe i prze­suw­ne, pły­ty pod­ło­go­we, okien­ka ob­słu­gi klien­ta;
ma­to­we ekra­ny do rzut­ni­ków / ścia­ny wi­deo.

Za­sto­so­wa­nia ze­wnętrz­ne:

okna i ele­wa­cje, w po­sta­ci szyb po­je­dyn­czych i ze­spo­lo­nych (pro­si­my o kon­takt);
ekra­ny do rzut­ni­ków / ścia­ny wi­deo.

Dzie­dzi­ny za­sto­so­wań: trans­port i bu­dow­nic­two.

ZA­LE­TY

Moż­li­wość uzy­ska­nia na­tych­mia­sto­wej prze­zier­no­ści lub pry­wat­no­ści za po­mo­cą jed­ne­go prze­łącz­ni­ka.
Szkło la­mi­no­wa­ne utrud­nia­ją­ce wła­ma­nie (11 mm = P4A PN-EN 356).
Bar­dzo ma­łe zu­ży­cie prą­du: 24 VA/​m2
Za­trzy­my­wa­nie 99% pro­mie­ni UV
Wła­sno­ści roz­pra­sza­ją­ce cie­kłych krysz­ta­łów po­zwa­la­ją na sto­so­wa­nie te­go ty­pu szkła w ekra­nach rzut­ni­ków.

Client
Szkło Priva Lite

Dodaj komentarz

WordPress Theme built by Shufflehound.
© 2019 Alpina Design All rights reserved