Blog

Tex Glass, dekoracyjne szkło architektoniczne

TEX GLASS to wy­jąt­ko­we szkło de­ko­ra­cyj­na łą­czą­ce przej­rzy­stość szkla­nej ta­fli z pięk­ny­mi wzo­ra­mi de­li­kat­nych tka­nin na­da­ją­cych każ­de­mu po­miesz­cze­niu nie­po­wta­rzal­ne­go cha­rak­te­ru. To wy­jąt­ko­wo in­no­wa­cyj­ny ma­te­riał ide­al­ny do re­ali­zo­wa­nia de­si­gner­skich kon­cep­cji aran­ża­cyj­nych. Sze­ro­ka pa­le­ta wzo­rów , ko­lo­rów i fak­tur Ogra­ni­czo­na da­je wy­jąt­ko­we moż­li­wo­ści bu­do­wa­nia na­stro­ju we wnę­trzu. Sze­ro­ka ga­ma tka­nin Nya Nor­di­ska po­łą­czo­na z eks­tra przej­rzy­stym szkłem DIA­MANT gwa­ran­tu­je sty­lo­wy, ele­ganc­ki a za­ra­zem bar­dzo no­wo­cze­sny spo­sób na osią­gnię­cie efek­tu uni­ka­to­we­go luk­su­su lub ar­ty­stycz­ne­go, mi­ster­ne­go mi­ni­ma­li­zmu w pro­jek­to­wa­niu współ­cze­snych wnętrz. Tka­ni­ny Nya Nor­di­ska la­mi­no­wa­ne są głów­nie ze szkłem eks­tra bia­łym DIA­MANT. Po­zwa­la to na od­da­nie ich na­tu­ral­nych ko­lo­rów. Tka­ni­ny moż­na też łą­czyć z in­ny­mi ro­dza­ja­mi szkła, na przy­kład SA­TI­NO­VO, uzy­sku­jąc tym sa­mym ory­gi­nal­ną, nie­przej­rzy­stą ta­flę.

TEX GLASS to szkło la­mi­no­wa­ne przez co bez­piecz­ne, po­nie­waż w przy­pad­ku stłu­cze­nia ka­wał­ki szkła po­zo­sta­ją przy­kle­jo­ne do fo­lii. Każ­dy etap pro­duk­cji szkła TEX GLASS zo­stał pod­da­ny kon­tro­li i wa­li­da­cji. Szkło TEX GLASS prze­szło ry­go­ry­stycz­ne pró­by ja­ko­ścio­we i wy­trzy­ma­ło­ścio­we, aby mieć pew­ność, że każ­da wy­two­rzo­na szy­ba speł­nia wszyst­kie nor­my do­ty­czą­ce ja­ko­ści i bez­pie­czeń­stwa.

Apli­ka­cje

Szkło do wnętrz TEX GLASS, da­je wie­le moż­li­wo­ści za­sto­so­wań ofe­ru­jąc ide­al­ne zgra­nie wy­stro­ju po­miesz­czeń z ze­wnętrz­ną aran­ża­cją bu­dyn­ku. La­mi­no­wa­ne szkla­ne ta­fle, przy­wo­dzą­ce na myśl szkło z mi­ster­ną aran­ża­cją, moż­na z po­wo­dze­niem sto­so­wać ja­ko:

drzwi,
ścian­ki dzia­ło­we,
okna wy­sta­wo­we,
ele­men­ty sto­łów, biu­rek, wy­peł­nie­nia me­bli,
szkla­ne pa­ne­le ku­chen­ne,
okła­dzi­ny ścien­ne, oraz wy­peł­nie­nia me­bli.

Sta­ran­nie wy­se­lek­cjo­no­wa­ne wzo­ry tka­nin od­po­wia­da­ją obec­nym tren­dom w pro­jek­to­wa­niu wnętrz. Wy­ko­rzy­stu­jąc pro­duk­ty z ga­my TEX GLASS ma­my moż­li­wość stwo­rze­nia uni­kal­nej at­mos­fe­ry od­po­wied­niej dla każ­de­go re­ali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu. Dzie­ląc prze­strzeń ory­gi­nal­nym szkłem z tka­ni­ną otrzy­mu­je­my nie­sza­blo­no­we roz­wią­za­nia po­zwa­la­ją­ce cie­szyć się na co dzień wy­szu­ka­ny­mi wzo­ra­mi, ko­lo­ra­mi wno­szą­cy­mi nie­zrów­na­ną, efek­tow­ną na­stro­jo­wość. Sty­lo­wy, ele­ganc­ki a za­ra­zem bar­dzo no­wo­cze­sny wy­gląd wnętrz, moż­na osią­gnąć wy­ko­rzy­stu­jąc wy­su­bli­mo­wa­ną grę świa­teł i pół­cie­ni ja­ką da­je po­łą­cze­nie naj­now­szych tech­no­lo­gii w pro­duk­cji szkła oraz uni­ka­to­wych kre­acji tka­nin. Tka­ni­ny za­mknię­te we­wnątrz szkła są utrzy­my­wa­ne w czy­sto­ści, a po­nad­to są za­bez­pie­czo­ne przed blak­nię­ciem spo­wo­do­wa­nym pro­mie­nio­wa­niem UV i uszko­dze­niem.

Asor­ty­ment

Do wy­bo­ru jest aż 28 wzo­rów tka­nin Nya Nor­di­ska w no­wo­cze­snych, cie­ka­wych ko­lo­rach oraz o róż­no­rod­nych fak­tu­rach. Do­stęp­ne gru­bo­ści i wy­mia­ry szkła pro­si­my każ­do­ra­zo­wo kon­sul­to­wać z na­szym Dzia­łem Ob­słu­gi Klien­ta. Na­le­ży pa­mię­tać, iż pod­czas skła­da­nia za­mó­wie­nia na­le­ży po­twier­dzić sze­ro­kość wy­bra­nej tka­ni­ny i kie­ru­nek wzo­ru.

 

 

Dodaj komentarz

WordPress Theme built by Shufflehound.
© 2019 Alpina Design All rights reserved