Blog

CLIP-IN System szklanych dźwiękoszczelnych ścianek działowych

CLIP-IN SI­LEN­CE Glas­so­lu­tions to sys­tem ścia­nek dzia­ło­wych prze­zna­czo­ny do wnętrz, któ­ry łą­czy w so­bie zna­ko­mi­tą przej­rzy­stość szkła, dźwię­kosz­czel­ność i ela­stycz­ność. Aby za­pew­nić opty­mal­ne wy­tłu­mie­nie dźwię­ku, sys­tem skom­po­no­wa­no z dźwię­kosz­czel­nym la­mi­no­wa­nym szkłem STA­DIP SI­LEN­CE z fo­lią aku­stycz­ną. Szkło za­pew­nia ochro­nę przed ura­zem czy upad­kiem w ra­zie stłu­cze­nia szy­by. Nie­zwy­kle ela­stycz­ny sys­tem CLIP-IN Glas­so­lu­tions po­zwa­la cie­szyć się ide­al­ną przej­rzy­sto­ścią szkła w ci­szy i spo­ko­ju. Sys­tem jest prze­zna­czo­ny do re­ali­za­cji we­wnętrz­nych i jest mon­to­wa­ny w ścian­kach dzia­ło­wych od kra­wę­dzi do kra­wę­dzi. Szkło świet­nie spraw­dza się w biu­rach, np. w prze­pie­rze­niach, ga­blo­tach czy drzwiach. La­mi­no­wa­ne szkło za­sto­so­wa­ne w sys­te­mie za­pew­nia ochro­nę przed ura­zem w przy­pad­ku je­go stłu­cze­nia. Sys­tem ścia­nek dzia­ło­wych Glas­so­lu­tions za­pew­nia mak­sy­mal­ną prze­pusz­czal­ność na­tu­ral­ne­go świa­tła. Dzię­ki nie­wi­docz­nym po­łą­cze­niom, szkło za­pew­nia opty­mal­ne roz­pro­wa­dze­nie świa­tła. Ogra­ni­cza ko­niecz­ność ko­rzy­sta­nia ze sztucz­ne­go świa­tła i po­ma­ga oszczę­dzać ener­gię. Sys­tem ścia­nek dzia­ło­wych Glas­so­lu­tions gwa­ran­tu­je do­sko­na­łą dźwię­kosz­czel­ność zgod­ną z nor­mą EN ISO 140. Spra­woz­da­nia z ba­dań są do­stęp­ne na ży­cze­nie. Po­nad­to, sys­tem cha­rak­te­ry­zu­je się atrak­cyj­nym i przy­ja­znym wy­glą­dem oraz za­pew­nia do­brą ja­kość po­wie­trza.

Re­ali­za­cja — Al­pi­na De­sign
Lo­ka­li­za­cja — War­sza­wa

Dodaj komentarz

WordPress Theme built by Shufflehound.
© 2019 Alpina Design All rights reserved