Blog

Ogród zimowy, całoroczny, nowoczesny oraz cało szklany wiatrołap — Katowice

Ogród zi­mo­wy, ca­ło­rocz­ny, no­wo­cze­sny, dzię­ki za­sto­so­wa­niu lek­kich optycz­nie pod­cią­gów z lin sta­lo­wych uzy­ska­no spek­ta­ku­lar­ną prze­strzeń bez pod­par­cia przy jed­no­cze­snym za­cho­wa­niu mi­ni­mal­nej gru­bo­ści pro­fi­li. Dru­ga cześć opra­co­wa­nia to ca­ło szkla­ny wia­tro­łap wy­ko­na­ny ze szkła re­flek­syj­ne­go.
Re­ali­za­cja — Al­pi­na De­sign
Lo­ka­li­za­cja — Ka­to­wi­ce

Dodaj komentarz

WordPress Theme built by Shufflehound.
© 2019 Alpina Design All rights reserved