Blog

Ogród zimowy, całoroczny, nowoczesny — Warszawa

Ogród zi­mo­wy, no­wo­cze­sny, ca­ło­rocz­ny, ogrze­wa­ny, po­wstał ja­ko za­bu­do­wa ta­ra­su na ostat­nim pie­trze wie­żow­ca, zo­stał wy­ko­na­ny z wy­so­kiej kla­sy ma­te­ria­łów alu­mi­nio­wych co za­pew­nia per­fek­cyj­ny po­ziom es­te­ty­ki, szczel­ność kon­struk­cji oraz izo­la­cyj­ność ter­micz­ną na dłu­gie la­ta. Oran­że­ria zo­sta­ła za­pro­jek­to­wa­na in­dy­wi­du­al­nie z uwzględ­nie­niem stre­fy ob­cią­że­nia śnie­giem i wia­trem dla lo­ka­li­za­cji miej­sca mon­ta­żu. Ogród zi­mo­wy speł­nia do­kład­nie ocze­ki­wa­nia i ma­rze­nia in­we­sto­ra. Na­sze re­ali­za­cje ogro­dów zi­mo­wych to po­łą­cze­nie es­te­ty­ki oraz wy­ko­na­nia z wy­trzy­ma­ło­ścią kon­struk­cji. Re­ali­zu­je­my oran­że­rii i za­da­szeń oraz sto­lar­ki drew­nia­nej i alu­mi­nio­wej na te­re­nie ca­łej Pol­ski.

Re­ali­za­cja — Al­pi­na De­sign
Lo­ka­li­za­cja — War­sza­wa

Client
Ogród zimowy, zabudowa tarasu na dachu - Warszawa
Categories

Dodaj komentarz

WordPress Theme built by Shufflehound.
© 2019 Alpina Design All rights reserved