Blog

Wiatrołap szklany jako ogród zimowy, całoroczny, nowoczesny — Kraków

Wia­tro­łap ja­ko ogród zi­mo­wy, ca­ło­rocz­ny, no­wo­cze­sny, du­że kwa­dra­to­we mo­du­ły szkła nada­ły mo­der­ni­stycz­ny cha­rak­ter sty­li­zo­wa­ny na Bau­haus.
Re­ali­za­cja — Al­pi­na De­sign
Lo­ka­li­za­cja — Kra­ków

Categories

Dodaj komentarz

WordPress Theme built by Shufflehound.
© 2019 Alpina Design All rights reserved