Blog

zadaszenie tarasu — Rząska k. Krakowa

Za­da­sze­nie szkla­ne ta­ra­su, wy­ko­na­ne z wy­so­kiej kla­sy ma­te­ria­łów alu­mi­nio­wych co za­pew­nia per­fek­cyj­ny po­ziom es­te­ty­ki oraz szczel­ność kon­struk­cji. Za­da­sze­nie szkla­ne zo­sta­ło za­pro­jek­to­wa­ne in­dy­wi­du­al­nie z uwzględ­nie­niem stre­fy ob­cią­że­nia śnie­giem i wia­trem dla lo­ka­li­za­cji miej­sca mon­ta­żu. Na­sze re­ali­za­cje za­da­szeń to po­łą­cze­nie es­te­ty­ki oraz wy­ko­na­nia z wy­trzy­ma­ło­ścią kon­struk­cji. Re­ali­zu­je­my i mon­tu­je­my ogro­dy zi­mo­we, ogro­dy let­nie, oran­że­rie, za­da­sze­nia oraz sto­lar­kę alu­mi­nio­wą, drew­nia­ną i alu­mi­nio­wo-drew­nia­ną na te­re­nie ca­łej Pol­ski.

Re­ali­za­cja — Al­pi­na De­sign
Lo­ka­li­za­cja — Rzą­ska k. Kra­ko­wa

Dodaj komentarz

WordPress Theme built by Shufflehound.
© 2019 Alpina Design All rights reserved